Licznik:

Dzisiaj: 353

Razem: 7126004

Dzieje zagórskiej biblioteki

            Był rok 1948, kiedy to niewielka grupa mieszkańców Zagórza wystąpiła z inicjatywą powołania do życia biblioteki. Zyskując akceptację Starostwa Powiatowego, w grudniu powołano Komitet Biblioteczny, w skład którego weszły: Mieczysława Śliz, Władysława Bobra, Helena Kidawska, Zdzisław Wyborny, Stanisław Czownicki, Tadeusz Porębski i Ludwik Wojnar. Komitet ustalił, że wpisowe do biblioteki wynosić będzie 10zł, opłata abonamentowa miesięczna dla młodzieży 10zł, dla starszych 30zł, a biblioteka czynna ma być codziennie w  godzinach popołudniowych, czytelnia zaś cały dzień. Dzięki staraniom Komitetu z kredytów planu inwestycyjnego przyznano bibliotece 444 książki.

            Uroczyste otwarcie – jako Gminnej Biblioteki gminy Sanok z siedzibą w Zagórzu - nastąpiło 16 stycznia 1949 roku. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia – czytelnię i wypożyczalnię w budynku Domu Ludowego (obecnie MGDKiS). Funkcję kierownika powierzono Stefanii Nazimek, która pełniła ją do roku 1954. W protokole z tej uroczystości czytamy: „…na zakończenie goście wpisywali się na członków przyjaciół książki, składając datki pieniężne na cele biblioteczne. Suma ta wyniosła 6000zł”

Od tego czasu księgozbiór biblioteki zaczął się powiększać. Napływały książki z Naczelnej Dyrekcji Bibliotek, działającej przy Ministerstwie Oświaty. Na koniec 1949 roku stan księgozbioru wynosił 1160 książek, a biblioteka zarejestrowała 124 czytelników.

W tym czasie biblioteka zorganizowała też naukę czytania oraz prowadziła zbiórki uliczne. Rozpoczęło się tworzenie punktów bibliotecznych oraz następował rozwój bibliotek gromadzkich i wiejskich. W lutym 1949 roku zorganizowany został punkt biblioteczny w Wielopolu. W 1950 roku uruchomiono punkty w Dolinie, Zasławiu i Zahutyniu. Mieściły się one w szkołach lub domach prywatnych i prowadzone były społecznie. W 1950 roku utworzona została Gromadzka Biblioteka Publiczna w Tarnawie, w roku 1957 Gromadzka Biblioteka w Łukowem oraz Gromadzka Biblioteka Publiczna w Porażu. W 1960 roku zorganizowano wiejską Bibliotekę Publiczną w Czaszynie, a w 1961 Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Mokrem.

W roku 1954 Biblioteka zmieniła nazwę na Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Funkcję kierownika powierzono Bogusławie Stropek, która pełniła ją do roku 1956. Księgozbiór liczył wówczas 4200 woluminów, jednak jego zawartość treściowa, ze względu na sytuację polityczną i centralnie sterowane zakupy książek, nie była zbyt imponująca. Dominowały pozycje o tematyce społeczno-politycznej. Dotkliwie odczuwano brak literatury pięknej dla dzieci i młodzieży.
            W 1956 roku kierownikiem biblioteki została Jadwiga Zielińska, która pozostawała na tym stanowisku do 1973. Rok 1959 przyniósł kolejne zmiany administracyjne i ponowną zmianę nazwy, tym razem na Osiedlową Bibliotekę Publiczną. W 1972 roku, w związku z tymczasowym włączeniem Zagórza do obszaru Sanoka, biblioteka stała się Filią Nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku. Funkcję kierownika pełniła Marta Wróbel, która przekazała swoje obowiązki w 1975 roku Lidii Bęben. Nadzór merytoryczny nad Zagórzem sprawował Oddział Terenowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lesku. W momencie utworzenia miasta Zagórz w 1976 roku ponownie zmieniła się nazwa biblioteki na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu, w skład której weszły przekształcone w filie biblioteki w Tarnawie, Porażu, Czaszynie, Zahutyniu, Łukowem i Mokrem. Kierownikiem MiGBP została Mieczysława Latała.

Stan księgozbioru na koniec 1977 roku wynosił 35 061 woluminów w całej gminie, w tym 10 790 w bibliotece w Zagórzu. Biblioteki  zarejestrowały 1553 czytelników, w tym 540 w mieście.

Rok 1986 przyniósł wiele nowe zmiany kadrowe – kierownikiem została Stanisława Kuczma. W 1990 roku, wraz z reorganizacją placówek upowszechniania kultury, na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy utworzony został Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w skład którego weszła Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami i pozostała w tej strukturze do grudnia 2003 roku. Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka kultury została Stanisława Kuczma i funkcję tę pełniła do 31 maja 2002 roku.

            Biblioteka stała się placówką samorządową. Od tej pory sama prowadzi zakup i opracowuje zbiór dla swoich bibliotek. Sprawuje nadzór merytoryczny nad sześcioma filiami bibliotecznymi.

            Warunki, w jakich przyszło funkcjonować zagórskiej bibliotece z każdym rokiem pogarszały się, gdyż nieremontowane pomieszczenia ulegały zniszczeniu, a w miarę przyrostu księgozbioru stawały się ciasne i uniemożliwiały prawidłowe jej funkcjonowanie. W roku 1993 władze samorządowe podjęły decyzję o modernizacji budynku. W efekcie placówka zyskała dodatkowe pomieszczenia. Poprawa bazy lokalowej pozwoliła na utworzenie oddziału dla dzieci wraz z czytelnią oraz rozszerzenie działalności. Poprawie uległa również baza lokalowa filii bibliotecznych na  terenie gminy.

            W 1999 roku  odnotowaliśmy 50% wzrost liczby czytelników oraz około 30% wzrost wypożyczeni. Księgozbiór zagórskiej biblioteki liczył wówczas 16 840 woluminów. Aby zapewnić sprawną obsługę czytelników oraz szeroki dostęp do informacji, w roku 2001 biblioteka rozpoczęła komputeryzację placówki. Zakupiono komputery, program biblioteczny SOWA oraz doprowadzono łącze internetowe SDI. Opracowanie całości księgozbioru przygotowują pracownicy biblioteki w Zagórzu dla wszystkich filii. W chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnego etapu, jakim jest elektroniczne wypożyczanie książek.

            Z dniem 1 stycznia 2004 roku Biblioteka uzyskała status samodzielnej instytucji kultury, a funkcję dyrektora powierzono Anicecie Brągiel, która pełni ją do chwili obecnej.

            W tym samym roku z ogólnokrajowego programu pomocy bibliotekom Ikonk@ otrzymaliśmy komputery, które zostały udostępnione czytelnikom wraz z dostępem do Internetu. Rocznie czytelnie internetową odwiedza około 1000 osób.

            Biblioteka opracowuje i udostępnia księgozbiór oraz rozwija bogatą i różnorodną działalność promującą książkę i czytelnictwo, staje się miejscem edukacji i rozwoju zainteresowań. Placówka nasza najwięcej propozycji kieruje do najmłodszych. Dla nich organizowane są konkursy plastyczne, literackie, spotkania z pisarzami, a lekcje i wycieczki biblioteczne stały się stałą formą pracy z dziećmi. Rokrocznie organizowany konkurs na najlepszego czytelnika dziecięcego oraz zajęcia w czasie ferii i wakacji cieszą się ogromnym powodzeniem. W bieżącym roku powstał Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci. Podejmując nowe wyzwania w codziennej pracy z czytelnikiem placówka zmierza zorganizować DKK dla dorosłych oraz uruchomić „książkę na telefon”. Od 2007 roku działa też strona internetowa naszej bibloteki.

            Na koniec 2008  roku stan wszystkich bibliotek na terenie gminy wynosił 67 867 woluminów, w tym biblioteki w Zagórzu 20 030. Ogółem placówki zarejestrowały 2000 czytelników, w tym w Zagórzu 943. Czytelnicy wypożyczyli 35 833 książki, w tym 15 879 w Zagórzu. Placówki udzieliły 3100 informacji, w tym 1215 w Zagórzu.

Mamy nadzieję, że liczby te będą stale rosnąć.