Licznik:

Dzisiaj: 986

Razem: 7093020

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych    i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Niezgodności:

 • zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych;
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • nie wszystkie elementy strony są zrozumiałe dla czytników ekranu użytkowników niewidomych;
 • część elementów strony nie posiada prawidłowego kontrastu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagórzu: Magdalena Kuczma

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: mgbp@zagorz.pl lub numerem telefonu: 13 46 22 189

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny  powinien zrealizować żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

ul. Piłsudskiego 37, 38 -540 Zagórz

 • Biblioteka znajduje się w budynku wolnostojącym, w którym mieści się również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu.
 • Budynek piętrowy.
 • Wejście do budynku od ul. Krętej, z chodnika.
 • Nie ma podjazdu dla wózków.
 • Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami  dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem  asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Mokrem : 38-542 Rzepedź, Mokre 46

 • Biblioteka znajduje w budynku wolnostojącym, w którym mieści się Niepubliczna Szkoła Podstawowa.
 • Budynek parterowy.
 • Wyjście do budynku bez schodów.
 • Nie ma podjazdu dla wózków.
 • Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem  asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Zahutyniu : 38-500 Sanok, Zahutyń 87

 • Biblioteka znajduje się w budynku OSP.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Nie ma podjazdu dla wózków.
 • Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem  asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.