Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

REGULAMIN  MIEJSKO-GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W ZAGÓRZU

 

§1

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Zbiorów Bibliotecznych.

2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Zagórz oraz mieszkańcy innych gmin.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Przy zapisie zgłaszający  powinni:

- okazać dokument określający ich tożsamość (dowód osobisty lub legitymację szkolną)

- zapoznać się z regulaminem biblioteki

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu biblioteki

5. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną za którą jednorazowa opłata wynosi 3 zł,
    za wydanie duplikatu 4 zł.

6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

7. Czytelnik zobowiązany jest  informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

8. W czasie gdy w domu panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.

9. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni zostawia torbę lub teczkę przy biurku dyżurnego bibliotekarza.

10. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu posiada system biblioteczny  SOWA, który umożliwia  czytelnikom samodzielne zakładanie kont w bibliotece on-line. Tożsamość czytelnika podlega ostatecznej weryfikacji podczas wizyty w bibliotece.

 

2. W systemie bibliotecznym SOWA2 czytelnik może samodzielnie korzystać z usług

bibliotecznych zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych. Rezerwowanie dotyczy jednostki inwentarzowej (np. książki), która jest aktualnie dostępna w bibliotece. Celem tej usługi jest czasowe zablokowanie egzemplarza przed możliwością wypożyczenia przez inną osobę.

 

3. W systemie SOWA przewidziano możliwość powiadamiania czytelnika o zrealizowaniu

zamówienia poprzez pocztę elektroniczną (o ile jest ona zainstalowana). System wysyła

automatycznie listy informujące o zrealizowaniu zamówienia lub skasowaniu nieodebranej
w terminie rezerwacji.

 

§3

1. Warunkiem wypożyczania i zwrotu książek  jest przedstawienie dyżurnemu bibliotekarzowi karty czytelnika.

2. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

3. Na koncie czytelnika jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 książek.

4. Książki wypożycza się na okres 40 dni kalendarzowych z możliwością prolongaty na kolejne 30 dni.

5. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 4 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje .

6. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

7. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

8. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§4

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki czytelnik płaci kwotę równą aktualnej wartości. Do całości odszkodowania wlicza się koszt oprawy introligatorskiej. Na sumy wpłacone z tytułu zgubienia lub zniszczenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik za zgodą pracownika wypożyczalni może dostarczyć za zagubioną lub zniszczoną książkę inną nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§5

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w §3 ust.4 biblioteka pobiera opłaty
 w wysokości 0,02 gr za każdy dzień plus koszty wysłania upomnienia 6 zł.

2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszt oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.

3. Jeśli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§6

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
 w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz.

2. Z inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagórzu można skontaktować się poprzez email: mgbp@zagorz.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia zbiorów, odzyskania ich lub ich równowartości, prowadzenia statystyk na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustawie o statystyce publicznej, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (art. 6 ust. 1 pkt c).

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma Sokrates-software z siedzibą
 w Poznaniu (producent systemu bibliotecznego do obsługi Czytelników), gdzie znajduje się serwer przechowujący dane.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z korzystania z usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu  lub do 3 lat w sytuacji braku wypożyczenia przez powyższy okres.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zapisu do Biblioteki.

§7

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania
z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.